ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Οι προμηθευτές αποτελούν πολύτιμους συνεργάτες και για το λόγο αυτό η διαχείρισή τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης της Fitco. Η Εταιρία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες διαχειρίζεται τις προμήθειές της και παράλληλα επιδιώκει την προώθηση της Βιώσιμης ανάπτυξης στην αλυσίδα προμηθειών της.

Η Εταιρεία συνεκτιμά θετικά την ύπαρξη Συστημάτων Διαχείρισης (Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία) κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών, υποστηρίζοντας έτσι την προώθηση θεμάτων Βιώσιμης Αναπτύξης στην προμηθευτική αλυσίδα.

Η προώθηση της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η Εταιρία συνεκτιμά θετικά την ύπαρξη Συστημάτων Διαχείρισης (Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντική Διαχείρισης, Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία) κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών, υποστηρίζοντας έτσι την προώθηση θεμάτων εταιρικής υπευθυνότητας στην προμηθευτική αλυσίδα.

Οι κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται από τους εργαζόμενους, είναι υποχρεωτικοί και για τους εργολάβους, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιο έργο στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας.

Επιπρόσθετα, η Fitco επιδιώκει τη στήριξη προμηθευτών εθνικής και κυρίως τοπικής εμβέλειας. Κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών, αξιολογείται θετικά η εντοπιότητα ενός πιθανού προμηθευτή και στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι εφικτό πραγματοποιούνται συνεργασίες με προμηθευτές και εργολάβους από την τοπική περιοχή.