ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας αλλά και των συνεργατών μας αποτελεί για μας ύψιστη προτεραιότητα. Η δέσμευσή μας στον τομέα αυτό επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς κινδύνους, τραυματισμούς, ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Η επιτυχία της Fitco όσον αφορά στις επιδόσεις της στον τομέα αυτό, αποδεικνύεται έμπρακτα μέσω του πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζει, καθώς και μέσω των επενδύσεων που υλοποιεί σε ετήσια βάση.

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία ( ISO45001:2018 ), με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στη Fitco.

Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζουμε σε όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας στηρίζεται στην πρόληψη και στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. To Σύστημα αυτό εστιάζει στον άνθρωπο, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειάς του στο χώρο εργασίας, προϋποθέτει τη συμμετοχή και συμβολή όλων των εργαζομένων (αλλά και των συνεργατών).

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Πιστοποιητικό ISO 45001