ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Λειτουργούμε με σεβασμό προς το περιβάλλον έχοντας ως στόχο τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Εφαρμόζουμε πιστοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015) σε όλες τις παραγωγικές μας μονάδες

  • Υλοποιούμε σε ετήσια βάση σημαντικές επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

  • Εφαρμόζουμε συγκεκριμένα συστήματα, διαδικασίες και προγράμματα με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο Σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικής σημασίας στόχο για τη Fitco. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία έχει θεσπίσει μια ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Πολιτική και δεσμεύεται ότι η επιχειρηματική της ανάπτυξή είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η Fitco εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015).

Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων της Εταιρίας και η συνεχής προσπάθειά μας για βελτίωση, στον τομέα αυτό.

Περιβαλλοντική πολιτική

Πιστοποιητικό ISO 14001