ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναγνωρίζοντας ότι η προσφορά στην κοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία μας, υποστηρίζουμε δράσεις που έχουν ως κύριο αποδέκτη τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, σημαντικό μέρος των αναγκών της Εταιρίας σε ανθρώπινο δυναμικό, καλύπτεται από ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Αντίστοιχα, επιδιώκοντας την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τοπική κλίμακα, επιλέγονται όπου αυτό είναι εφικτό, προμηθευτές από την τοπική κοινότητα.