ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Fitco σταθερά προσανατολισμένη στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης (οικονομική ευημερία, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή) λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο επιχειρηματικό εταίρο. Η διαχείριση των θεμάτων στη Fitco γίνεται με τρόπο συστηματικό και εστιάζοντας στα ουσιαστικά θέματα που θα προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρίας είναι ομαδοποιημένα στους ακόλουθους άξονες:

  • Υπευθυνότητα για το ανθρώπινο δυναμικό μας
  • Υπευθυνότητα για υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Υπευθυνότητα για το περιβάλλον
  • Υπευθυνότητα για τους πελάτες και την προμηθευτική αλυσίδα
  • Υπευθυνότητα για τις τοπικές κοινωνίες

Βιώσιμη Ανάπτυξη 2019

Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018

Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017

Βιώσιμη Ανάπτυξη 2016

Βιώσιμη Ανάπτυξη 2015

 

Η Εταιρία μας έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία φροντίζει για τη διαρκή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους μας καθώς και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής της σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.