GDPR

Δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 
Ταυτότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας
Η FITCO A.E, θυγατρική Εταιρεία  της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε με παραγωγή ημιέτοιμων προϊόντων από κράματα χαλκού,  που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 59ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως είναι να θεμελιώσει και να εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωση, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της FITCO  ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας.
 
Ποιού και τι είδους προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν  τους πελάτες της εταιρείας που είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς και τους εκπροσώπους νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων εταιρειών ή υπεργολάβων, καθώς και με εκείνους που έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία. Τα δεδομένα αφορούν:
- Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, εργοδότη, τίτλο εργασίας, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου
- Στοιχεία ταυτοποίησης για την ασφαλή είσοδο και παραμονή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου / άδειας παραμονής, αριθμό αδείας οχήματος, κυκλοφορίας οχήματος
- Επιπρόσθετα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πελάτες, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους:
- Λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης
- Ή αναφορικά με τους αιτούντες εργασία:
- Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων
- Ημερομηνία γέννησης,  οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα
- Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση και τυχόν υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
- Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα
- Συστάσεις προϋπηρεσίας
- Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχετε μέσω των εγγράφων που μας υποβάλετε 
 
Ποιός επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα
Η επεξεργασία περιορίζεται σε ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την εταιρεία μας, άλλες εταιρείες της VIOHALCO, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους μας, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων και την διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μας μαζί σας ή επιβάλλεται στην εταιρεία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νομίμων υποχρεώσεών μας. 
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποσταλούν σε άλλες εταιρείες της VIOHALCO, καθώς και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεών τους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.                                                                                                        
Μπορούν επίσης να αποσταλούν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου όσον αφορά το τοπικό δίκτυο των πωλήσεων, όπως στην Ουκρανία,  Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Αίγυπτος, Μαρόκο  και Ισραήλ.
Υπηρεσίες cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
 
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
Η πρόθεση της εταιρείας μας είναι να διασφαλίσουμε την λήψη των κατάλληλων μέτρων προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σε οποιαδήποτε φάση ή τοποθεσία επεξεργασίας. 
Η εταιρεία μας, καθώς και οι υπεργολάβοι μας, εξωτερικοί συνεργάτες όταν χρησιμοποιούνται, απαιτείται να λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.
 
Τήρηση προσωπικών δεδομένων
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για μια περίοδο η οποία συναρτάται με τον συμφωνηθέντα σκοπό.
Εντούτοις, είναι δυνατό να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από τον νόμο ή κατ’ επιταγή  εννόμων συμφερόντων της εταιρείας έως την στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.
 
Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δημιουργία προφίλ
Δεν λαμβάνει χώρα  καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των προσωπικών σας δεδομένων.                                                                                                                          
 
Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων
Παρακαλούμε ενημερωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
1.Να ζητήσετε την διόρθωση των δεδομένων.
2. Να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων ή να ζητήσετε να επιβληθούν περιορισμοί στην επεξεργασία τους.  Σημειώστε ότι αυτό μπορεί να διαταράξει την συνεργασία ή / και την προσφορά υπηρεσιών, ανάλογα με τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων.
3. Πληροφορίες που συλλέγονται μόνο με την συγκατάθεσή σας, μπορούν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραπάνω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, προϋποθέσεις ή προ απαιτούμενα π.χ. στις περιπτώσεις  §3 και §4, ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα αυτά, αν κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από τον νόμο, ή για έννομα συμφέροντα της FITCO μέχρις ότου  τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ισχυρά.
4. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύννομα ή δεν έχουμε ικανοποιήσει επαρκώς τα δικαιώματά σας ως ανωτέρω, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Εποπτική Αρχή της χώρας κατοικίας, εργασίας  σας ή της FITCO. Τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής για την  FITCO είναι:
 
Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα>
Ιστοσελίδα : www.dpa.gr 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : contact@dpa.gr  
            
Επικαιροποιήσεις  Δήλωσης
Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, την σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.
 
Στοιχεία επικοινωνίας
Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας , μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Privacy@Halcor.com